Kontakt

Napisz do nas

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

EMI Centrum Językowe

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Szkoła- EMI Centrum Językowe Emilia Drozdek z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 15 l. 16 i 19; 70-777, NIP 9552327614, REGON 367621812, telefon 780 177 970

Klient- osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klient to podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

Kurs– kurs nauki języka obcego objęty umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Umowa– umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta pomiędzy Szkołą a Klientem.

Uczestnik Kursu – pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna będąca uczestnikiem Kursu objętego umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Strony– strony umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi zajęcia dla Uczestników Kursu w grupach maksymalnie 8 osobowych, w których zajęcia trwają odpowiednio: 60 lub 90 minut według przedłożonego Kursantowi planu zajęć kursu odbywającego się w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Klient po zapisaniu się do grupy zajęciowej nie może jej zmienić. Ewentualna zmiana grupy może nastąpić jedynie za zgodą Szkoły po zawarciu w formie pisemnego aneksu do Umowy.
 2. Kurs rozpoczyna się wówczas, gdy do grupy zostaną zapisane co najmniej 3 osoby.
 3. W związku z zawarciem Umowy Szkoła zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić Uczestnikowi Kursu najwyższą jakość nauczania, w szczególności poprzez:
  1. program nauczania dostosowany dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania,
  2. wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania,
  3. zatrudnienie kadry wykwalifikowanych lektorów polskich i obcojęzycznych,
  4. systematyczne badanie wyników nauczania między innymi w formie przeprowadzania testów i zaliczeń
  5. możliwość kontynuacji nauki w następnych latach na kolejnych poziomach zaawansowania,
  6. zajęcia próbne

§3 ZAWARCIE UMOWY

1.  Umowa może być zawarta w formie pisemnej w siedzibie Szkoły albo w formie dokumentowej za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: www.emi-angielski.pl/zapisy/

§4 PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zapłaty za Kurs w następujący sposób:
  1. gotówką w siedzibie Szkoły
  2. poprzez płatności elektroniczne na naszej stronie: https://emi-angielski.pl/platnosci-online/
   obsługiwane przez DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552)   ul. Wielicka
   72.
  3. kartą poprzez system PayPal poprzez naszą stronę internetową https://emi-angielski.pl/platnosci-online/

§5 ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI UMOWY

 1. W   przypadku odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Stron, Szkoła zobowiązuje się do zwrotu kwoty proporcjonalnie do ilości zajęć, które nie zostały zrealizowane.
 2. Klient zobowiązuje się do terminowego dokonywania wpłat, do 10-tego każdego miesiąca.
 3. Klient zobowiązuje się przed rozpoczęciem Kursu do zakupu podręczników wskazanych przez Szkołę na własny koszt i ryzyko lub za pośrednictwem Szkoły, które będą niezbędnymi dla prawidłowej realizacji kursu językowego
  i zamierzonych nim celów
  dydaktycznych.
 4. W przypadku opóźnień w płatnościach przekraczających 14 dni, Szkoła ma prawo do wypowiedzenia Umowy
  ze skutkiem
  natychmiastowym.

§6 REKLAMACJE

 1. Uczestnik kursu ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
 1. Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny. Reklamację można składać wyłącznie na piśmie przed zakończeniem szkolenia. Niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Firma ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania.

§7 POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. W wyjątkowych sytuacjach w szczególności takich jak nagła choroba lektora, Szkoła zastrzega sobie możliwość przełożenia zajęć lekcyjnych z danego dnia na inny termin. Termin odrabiania zajęć będzie każdorazowo uzgadniany z Uczestnikami Kursu.
 2. W przypadku nieobecności Uczestnika Kursu, Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane lekcje. Uczestnik Kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych lekcji w innej grupie pod warunkiem istnienia takiej grupy  oraz wolnych w niej miejsc.
 3. W przypadku gdy w grupie pozostanie mniej niż 3 Uczestników Kursu, taka grupa ulega automatycznemu rozwiązaniu z datą zaistnienia takiego zdarzenia. W takim przypadku ma zastosowanie treść Artykułu 6 ut.1 niniejszego regulaminu.
 4. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed i bezpośrednio po zajęciach odpowiedzialność ponosi opiekun/rodzic. Jeżeli natomiast rodzic/opiekun musi odebrać dziecko wcześniej z zajęć jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pismo w sekretariacie Szkoły.
 5. Za wszelkie szkody materialne spowodowane przez Uczestnika Kursu na rzecz Szkoły albo na rzecz innych Uczestników Kursu w tym pracowników Szkoły, odpowiedzialność ponoszą jego opiekunowie prawni.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy do końca pierwszego tygodnia zajęć (zwanego okresem próbnym), Klient składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w Sekretariacie Szkoły, a Szkoła niezwłocznie zrealizuje zwrot dokonanej przez Klienta wpłaty za Kurs. Doręczenie na adres Szkoły listu poleconego zawierającego takowe oświadczenie o odstąpieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.
 2. Po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych i upływie okresu próbnego, liczonego jako 14 dni od rozpoczęcia określonego kursu, umowne prawo odstąpienia nie przysługuje, a Umowa może zostać rozwiązana w przypadkach wskazanych prawem, w tym przez wypowiedzenie o którym mowa poniżej.

§9 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dokonane, pod rygorem uznania za bezskuteczne, w formie pisemnej albo dokumentowej.
 4. W przypadku wypowiedzenia  Umowy w tym trybie,  Strony dokonują rozliczeń na dzień rozwiązania Umowy. 
  Jeśli z wyliczeń wynika, że Szkoła jest zobowiązana do zwrotu części ceny Kursu objętego Umową, to w takim przypadku niezwłocznie dokonuje zwrotu na wskazany nr rachunku bankowego przez
  Klienta.
 5. W razie rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy i Regulaminu, a w szczególności naruszania przez Uczestnika Kursu zasad kulturalnego przebywania w Szkole , nauki oraz zasad współżycia z innymi Uczestnikami Kursu, Szkoła będzie uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy, Regulaminu oraz Załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów dotyczących wykonywania Umowy, takowe ewentualne powstałe spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na miejsce prowadzenia kursu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
o świadczenie usług
edukacyjnych

Wzór formularza do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat [EMI Centrum Językowe Emilia Drozdek, ul. Jasna 79/2, 70-777 Szczecin, e-mail: [email protected]]